» Tin tức » Musical struments (Dụng cụ âm nhạc hay nhạc cụ)

 

Written by Kira Freed

Introdution:

Music has probalaly been important since the first humans lived on earth. They made musical instruments from everyday objects. Music might have been discovered unintentionally when musical tones were created by accidentally hitting the tree trunk or rock. Or the wind might have created music when it blew through a shell, a reed, or a piece of bamboo.

 

Viết bởi Kira Freed

Giới thiệu:

Âm nhạc có lẽ đã được cho là quan trọng từ khi con người sống trên đất. Họ đã làm dụng cụ âm nhạc từ những vật dụng hàng ngày. Âm nhạc dường như được tìm ra một cách ngẫu nhiên khi âm thanh được tạo ra một cách tình cờ khi va vào thân cây hoặc đá. Hoặc gió có thể tạo ra âm nhạc khi nó thổi qua vỏ sò, một cái ống hay một thanh tre.

 

 

Đàn đá

 

 

 

Music is still important to us today. We can make music with our voices or with instruments. We can also dance to it or just listen to it. Music brings pleasure and joy to life. Gentle, quiet music soothes us. Loud music ecites us, gives us energy. We can create or find music to express all of our moods.

Âm nhạc vẫn quan trọng đối với chúng ta hôm nay. Chúng ta có thể tạo ra âm nhạc với giọng của chúng ta hoặc với dụng cụ âm nhạc. Chúng ta có thể nhảy cùng nó hoặc chỉ lắng nghe nó. Âm nhạc mang lại niềm hân hoan và niềm vui sống. Âm nhạc nhẹ nhàng, lặng lẽ vỗ về chúng ta. Âm nhạc to làm chúng ta phấn khích, thêm cho chúng ta năng lượng. Chúng ta có thể tạo ra hoặc tìm âm nhạc để biểu đạt tất cả cảm xúc của mình.

 

Instruments:

Just as there are many types of music, there are also many types of instruments. Each instrument has its own special personallity. Each one creates its own sound and mood. The sounds can be soft, loud, gentle, harsh, wild, or soothing...

Nhạc cụ:

Có nhiều loại âm nhạc, cũng có nhiều loại dụng cụ âm nhạc. Mỗi loại nhạc cụ có đặc tính  riêng. Mỗi loại tạo ra âm thanh và sự biểu đạt riêng. Âm thanh có thể nhỏ, to, mềm mại, vội vã, hoang dã hay vỗ về ...

 

The type of sound made by a musical instrument depend on its shape, design and size. The sound also depend on materials from which the instrument is made and the way it is played. It is truly amazing how many types of musical struments there are in the world. Each one can bring pleasure to both the player and the listener.

Âm thanh được tạo ra bởi dụng cụ âm nhạc phụ thuộc vào hình dáng, kiểu dáng và kích cỡ. Âm thanh cũng phụ thuộc vào vật liệu làm nhạc cụ và cách chơi nhạc cụ. Đó thực sự là điều kinh ngạc bởi có rất nhiều chủng loại nhạc cụ trên thế giới. Mỗi loại có thể đem lại sự vui thích cho cả người chơi và người nghe.

 

Orchestras

One place, where many musical instrumets are found, is an orchestra. This is a group of musicians, who play together on certain musical instruments. Most big cities, and smaller cities, have an orchestra. Orchestras usually play what is called classical music.

Dàn nhạc:

Nơi mà có nhiều dụng cụ âm nhạc cùng chơi gọi là dàn nhạc. Đây là một tập thể những nhạc công cùng chơi với nhau trên mỗi nhạc cụ nào đó. Phần lớn các thành phố lớn, và cả những thành phố nhỏ, đều có một dàn nhạc.  Dàn nhạc thường chơi nhạc cổ điển.

 

 

 

Orchestra (Dàn nhạc)

 

 

The biggest part of an orchestra is string section. This include the family of stringed instruments that are played with bow. These instruments all created a similar kind of sound, even though some are smaller with highter sound, some are bigger with deeper sound. The string section includes violins, violas, cellos, and double basses. The string section of a large orchestra can contain seventy musicians.

Bộ phận lớn nhất trong dàn nhạc là bộ dây. Nó bao gồm họ hàng các nhạc cụ dây được chơi với cần kéo. Tất cả những nhạc cụ này tạo nên âm thanh giống nhau, mặc dù có những cái nhỏ hơn, với âm thanh cao hơn, có cái to hơn với âm thanh trầm hơn. Bộ dây bao gồm đàn vĩ cầm, viola, Cello và Contrabass. Bộ dây của một dàn nhạc lớn có thể có tới 70 nhạc công.

 

 

 

Double bass - Contrabas

 

 

Another stringed instrument in an orchestra is plucked instead of bowed. Is it a harp. It is a quieter instrument than many other orchestra instruments. The harp is usually played while fewer other instruments are playing so that it can be heard. Sometimes, the harp is played solo, or alone.

Có một loại nhạc cụ dây khác trong dàn nhạc sẽ được gẩy chứ không phải kéo bằng cần. Đó là đàn Harp. Đó là một nhạc cụ tĩnh lặng hơn nhiều các nhạc cụ khác của dàn nhạc.  Đàn Harp thường được chơi trong khi một số ít các nhạc cụ khác đang chơi để nó có thể được nghe thấy. Thỉnh thoảng, đàn Harp được chơi solo hoặc chơi một mình.

 

Another important group of instruments used by an orchestra is the woodwind family. The woodwinds include flutes, oboes, clarinets and bassoons. The woodwinds have other family members that may be part of an orchestra too. The flute has a smaller cousin, called piccolo. The other woodwinds have bigger cousins called English horn, bass clarinet, double bassoon. Woodwind instruments are played by blowing air into them. They have many holes that make different musical notes when the holes covered or uncovered. Sometimes, the holes are covered by player's fingers. Sometimes, the player holds down keys that cover the holes.

Một nhóm nhạc cụ quan trọng khác được sử dụng trong một dàn nhạc là bộ gỗ.  Bộ gỗ bao gồm sáo flute, kèn oboe, kèn clarinet và kèn Fa gốt. Bộ gỗ có họ hàng khác có thể cũng là một phần của dàn nhạc. Sáo flute có họ hàng nhỏ hơn là sáo piccolo. Bộ gỗ còn có họ hàng lớn hơn là kèn oboe trầm, kèn clarinet bass. Bộ gỗ được chơi khi thổi hơi vào trong đó. Chúng có nhiều lỗ để có thể tạo ra nhiều âm thanh khác nhau khi những cái lỗ đó được bịt hoặc mở ra. Có khi những lỗ đó được bịt bởi ngón tay người chơi. Có khi, người chơi ấn các phím xuống để bịt những lỗ đó.

 

 

Bass Clarinet (kèn clarinet bass)

 

 

Bassoon (kèn fa-gốt)

 

 

Dicrector of Vietnam national symphony orchestra:

Mr Dung with bassoon (giám đốc nhà hát giao hưởng Việt nam: ông Dũng với kèn Fa-gốt )

 

 

 

 

Another section of the orchestra is the brass section. This includes trumpets, trombones, horns, tubas. These are among the most powerfull instruments of an orchestra. Brass instruments, like woodwinds, are played by blowing air into them. Trumpet, tubas, horns have valves that a player pushes to change notes. Trombones have U-shapes metal tube and slide. The player move the slide to change notes.

Một nhóm khác của dàn nhạc là bộ đồng. Nhóm bao gồm kèn Trumpet, Trombone, kèn co, Tuba. Chúng thuộc về những nhạc cụ mạnh mẽ nhất của dàn nhạc. Bộ đồng, giống như bộ gỗ, được chơi khi thổi hơi vào trong. Trumpet, Tuba, kèn co có những cái van để nhạc công có thể bấm vào thay đổi âm thanh. Trombone có ống kim loại hình chữ U và ống trượt. Người chơi chuyển động ống trượt để thay đổi nốt. 

 

Percussion instruments are another important part of an orchestra. These instruments are all truck, or hit, in one way or another. They are made of skin, metal, or wood. Some percusion instruments, such as xylophone, create musical notes. Other, such as castanets and most drum, create sound with no musical notes. Percussion adds bangs, splashes to the sound of an orchesta.

Nhạc cụ bộ gõ là phần quan trọng khác của dàn nhạc. Những nhạc cụ này được đập hoặc gõ vào bằng cách nọ hay cách kia. Chúng được làm bằng da, kim loại, hoặc gỗ. Một số nhạc cụ gõ, như là Xylophone, tạo được nốt cao thấp. Loại khác, như là Castanet (hai miếng gỗ đập vào nhau) và hầu hết các loại trống, tạo âm thanh không có giai điệu. Bộ gõ thêm những tiếng vỗ, tiếng đập vào âm thanh của dàn nhạc.

 

Keyboard instruments include piano and organ. These instruments have closed cases that hide the inside of instrument. Pianos have strings that vibrate. Organ create sound by  the use of wind. These instruments all have many keys that can create many more notes than most other instruments.

Nhạc cụ phím bao gồm đàn piano và organ. Những nhạc cụ này có vỏ khép kín để giấu phần trong của chiếc đàn. Đàn piano có nhiều dây có thể rung. Đàn organ tạo âm thanh nhờ gió. Những nhạc cụ này có nhiều phím để tạo ra nhiều nốt nhạc hơn hầu hết tất cả các nhạc cụ khác.

 

 

 

Organ (đàn organ nhà thờ)

 

 

Bands

Bands are another kind of musical group that have their own kinds of musical instruments. Marching bands use brass, woodwind, and percussion instruments, but no strings. There are many other kinds of bands as well. They often include one or more guitars, another stringed instrument. Guitars are the foundation of many bands in the same way that the violin family is the foundation of an orchestra. Guitars played in bands are often made louder by the use of amplifier.

Ban nhạc

Bạn nhạc là một loại nhóm chơi nhạc có những loại nhạc cụ riêng. Ban nhạc hành lễ thường dùng bộ đồng (các loại kèn đồng), bộ gỗ (các loại kèn gỗ), và trống, nhưng không dùng đàn dây. Có nhiều loại ban nhạc. Ban nhạc thường bao gồm một hoặc nhiều ghi ta và nhạc cụ dây.  Đàn ghi ta là nền tảng của nhiều ban nhạc giống như bộ dây là nền tảng của dàn nhạc. Ghi ta chơi ở ban nhạc thường được khuếc đại âm thanh nhờ Ăm li.

 

 

 

Musical band (Ban nhạc)

 

 

A rock band include electric guitars, bass guitars, drums, and electric keyboard, along with other instruments. The jazz band can have many of the same instruments as a rock band. It can also have the woodwinds and brass instruments. Latin bands often have extra percussion such as marimba, an instrument related to a xylophone. 

Một ban nhạc rốc bao gồm ghi ta điện, ghi ta bass, trống và đàn phím điện tử cùng với nhạc cụ khác. Một ban nhạc Jazz có thể có những nhạc cụ giống như ban nhạc rốc.  Nó cũng có thể có bộ gỗ (kèn gỗ), bộ đồng (kèn đồng).  Ban nhạc La tinh thường có thêm trống như Marimba, một loại nhạc cụ liên quan đến Xylophone.

 

 

 

Rock band (ban nhạc rock)

 

 

Bluegrass and country music bands may have guitars, banjos, mandolins and autoharps. They may also have various percussion instruments such as spoons, washboards and bucket basses. These bands also have fiddles, wich are violins played in a very different style than they are in an orchestra.

Ban nhạc đồng quê thường có ghi ta, banjo, măng đô lin, và đàn harp nhỏ. Nó cũng có những nhạc cụ gõ linh hoạt như vài cái thìa, bàn giặt, ghi ta bass thùng. Những ban nhạc này cũng có fiddles (loại violon dành riêng cho nhạc đồng quê), loại violin được chơi theo một phong cách rất khác với violon được chơi trong dàn nhạc cổ điển.

 

 

 

Washboard instrument

 

 

Instrument around the world

Culture around the world have instruments that are very different from the ones described so far in this book. But most instruments, no matter where they are found, are played in one of four ways - by blowing, scraping, plucking and hammering. Some examples of each type of instrument are shown on following pages.

Nhạc cụ trên thế giới

Văn hóa khắp nơi trên thế giới có những loại nhạc cụ rất khác so với những nhạc cụ được miêu tả trong bài viết này.  Nhưng hầu như tất cả các nhạc cụ, bất kể chúng được tạo ra ở đâu, sẽ được chơi theo một trong những cách sau - thổi vào trong,  cọ xát (quệt), gẩy và đánh vào. Một vài ví dụ về các loại nhạc cụ sẽ được chỉ ra ở những trang tiếp theo.

 

Blown instruments, including the woodwind, all force air down a tube. Look at these photograghs of blown instruments from around the world. 

Nhạc cụ thổi, bao gồm bộ gỗ, tất cả đều đẩy không khí vào trong một cái ống. Hãy nhìn những bức ảnh của những nhạc cụ trên khắp thế giới. 

 

 

 

Scottish bagpipes  (kèn túi của người Scotlen)

 

 

 

Marching Scottish bagpipe band  (ban nhạc diễu hành kèn túi của Scottlen)

 

 

 

Native american flute (sáo của thổ dân Mỹ)

 

 

 

Panpipes (Greece, Latin america, far east) khèn, sáo bè, kèn (Hi lạp, châu Mỹ La tinh, viễn đông)

 

 

 

Scraped instruments include violin family. They often use a bow that creates sound when scraped over strings. But many scraped instruments create music in other ways. These are two unusual scraped instruments. 

Nhạc cụ trà xát bao gồm họ nhà Violin. Chúng thường dùng cái cần tạo ra âm thanh khi nó trà xát vào dây. Nhưng có nhiều loại nhạc cụ trà xát tạo âm nhạc bằng những cách khác. Có 2 loại nhạc cụ trà xát không bình thường. 

 

 

Gusle (eastern europe) Đàn Gusle (Đông Âu)

 

 

Hurdy - gurdy (europe) đàn quay (Châu Âu)

 

 

 

Plucked instruments have strings that can be plucked using fingers or a variety of other objects. Here are some plucked instruments from around the world. 

Những nhạc cụ gẩy có những cái dây có thể dùng ngón tay hoặc một vật  nào đó để gẩy. Đây là một vài nhạc cụ gẩy trên thế giới.

 

 

Lute (middle east europe) đàn luýt (Trung Đông Châu Âu)

 

 

Koto (Japan) đàn Koto (Nhật)

 

Sitar (India) - đàn Xita (ấn độ)

 

 

Hammered instruments include drums and other percussion instruments. They create music by hitting one object with another. Cultures around the world have many kinds of hammered instruments.  Here are few of them. 

Nhạc cụ gõ bao gồm trống và các nhạc cụ gõ. Chúng tạo ra âm nhạc bằng cách đánh một vật thể vào một vật thể khác. Văn hóa khắp nơi trên thế giới có nhiều loại nhạc cụ gõ. Đây là một vài loại trong số đó. 

 

In many ways, the human voice can be considered a musical instrument. It is perhaps the most flexible musical instrument of all. It can create and sing songs with words, tunes without words, and the wide variety of rhythms and sounds. It doesn't cost anything since no extra equipments is needed. If you are in a place, where you need to be quiet, you can still hum or sing silently to yourself.

Trong nhiều trường hợp, giọng của con người có thể oi như một dụng cụ âm nhạc. Bời vì nó là một loại nhạc cụ linh hoạt nhất trong tất cả các loại nhạc cụ. Nó có thể tạo ra và hát những bài hát có lời hoặc giai điệu không lời, và những nhịp điệu và âm thanh đa dạng nhất. Nó chẳng tốn kém gì cả nếu bạn không cần dụng cụ hỗ trợ.  Nếu bạn ở một nơi mà bạn cần phải yên tĩnh, bạn vẫn có thể ngâm nga hoặc hát khẽ khàng cho chính bạn.

 

Music brings great joy to life. It helps us to express ourselfves and it fills our world with beauty. Whether you sing, dance, play an instrument, or sit and listen to music, be sure to make it a part of your life.

Âm nhạc mang lại niềm vui thú tuyệt vời cho cuộc sống. Nó giúp chúng ta bày tỏ chính chúng ta và lấp đầy thế giới của chúng ta với vẻ đẹp. Bất kể bạn hát, bạn nhảy, chơi một nhạc cụ, hoặc ngồi và lắng nghe nó, hãy chắc chắn rằng âm nhạc phải trở thành một phần trong cuộc sống của bạn.

 

 

 

Fill the world with beauty -  Làm đầy thế giới bằng vẻ đẹp

 

 

 

Huy Quang - Piano (dịch)

Follow us

HUY QUANG PIANO