There's a place in your heart and I know that it is love

Có một chỗ trong trái tim bạn và tôi biết đó là tình yêu

 

And this place could be much brighter than tomorrow

Và chỗ đó có thể rực rỡ hơn cả ngày mai

 

And if you really try, you'll find there's no need to cry

Và nếu bạn thực sự cố gắng, bạn sẽ thấy chẳng cần phải khóc

 

In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow

Ở chỗ đó, bạn sẽ không cảm thấy đau đớn hoặc sầu khổ

 

There are ways to get there, if you care enough for the living, make a little space, make a better place

Có những con đường để đến đó, nếu bạn đủ quan tâm cho cuộc sống, hãy tạo ra một không gian nhỏ, tạo ra một nơi tốt đẹp hơn

 

Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race

Hãy hàn gắn thế giới, tạo ra một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho tất cả loài người

 

There are people dying, if you care enough for the living,

Có những con người đang chết, nếu bạn đủ quan tâm cho cuộc sống

 

Make a better place for you and for me

Hãy tạo ra một nơi tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

 

If you want to know why there's a love that cannot lie

Nếu bạn muốn biết tại sao tình yêu không thể dối lừa

 

Love is strong, it only cares of joyful giving

Tình yêu là mạnh mẽ, nó chỉ quan tâm đến sự cho đi một cách vui vẻ

 

If we try, we shall see in this bliss we cannot feel fear or dread

Nếu chúng ta thử, chúng ta sẽ thấy trong niềm hân hoan, chúng ta không cảm thấy sợ hãi hoặc kinh khiếp

 

We stop existing and start living.

Chúng ta sẽ không chỉ tồn tại và bắt đầu sống

 

Then it feels that always love's enough for us growing

Rồi sẽ cảm thấy rằng tình yêu luôn đủ để chúng ta khôn lớn

 

So make a better world, make a better world

Vậy, hãy tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới tốt đẹp hơn

 

Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race

Hãy hàn gắn thế giới, tạo ra một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho tất cả loài người

 

There are people dying, if you care enough for the living,

Có những con người đang chết, nếu bạn đủ quan tâm cho cuộc sống

 

make a better place for you and for me

Hãy tạo ra một nơi tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

 

And the dream we were conceived in will reveal a joyful face

Và giấc mơ chúng ta ấp ủ sẽ lộ ra một khuôn mặt rạng rỡ

 

And the world we once believed in will shine again in grace

Và thế giới chúng ta đã từng tin tưởng sẽ lại chói lòa trong ân điển

 

Then why do we keep strangling life, wound this earth, crucify its soul ?

Vậy thì tại sao chúng ta vẫn giữ cuộc sống nghẹt thở, làm thương tổn đất, đóng đinh linh hồn nó ?

 

Though it's plain to see this world is heavenly,

be God's glow!

Mặc dầu thật giản đơn để thấy rằng thế giới này là thuộc về trời, là hào quang của Chúa Trời !

 

We could fly so high, let our spirits never die

Chúng ta có thể bay cao, hãy để linh hồn của chúng ta không bao giờ chết

 

In my heart, I feel you are all my brothers

Trong trái tim tôi, tôi cảm thấy tất cả các bạn là anh em tôi

 

Create a world with no fear, together we'll cry happy tears

Hãy tạo ra một thế giới không có sự sợ hãi, cùng nhau, chúng ta khóc những giọt nước mắt hạnh phúc

 

See the nations turn their swords into plowshares

Hãy nhìn các quốc gia biến những lưỡi gươm thành lưỡi cày


We could really get there if you cared enough for the living

Chúng ta thực sự có thể đến được đó nếu chúng ta đủ quan tâm cho cuộc sống

 

Make a little space to make a better place

Hãy tạo ra một khoảng không nhỏ để tạo ra một nơi chốn tốt đẹp hơn

 

Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race

Hãy hàn gắn thế giới, tạo ra một nơi chốn tốt đẹp cho bạn, cho tôi và cho cả loài người

 

There are people dying, if you care enough for the living,

Có những người đang chết, nếu bạn quan tâm đủ cho cuộc sống

 

make a better place for you and for me

Tạo ra ra một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

 

Heal the world, make it a better place

Hãy hàn gắn thế giới, tạo ra ra một nơi chốn tốt đẹp hơn

 

for you and for me and the entire human race

cho bạn, cho tôi và cho cả loài người

 

There are people dying, if you care enough for the living,

Có những người đang chết, nếu bạn quan tâm đủ cho cuộc sống

 

make a better place for you and for me

tạo ra một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

 

Heal the world, make it a better place

Hãy hàn gắn thế giới, tạo ra ra một nơi chốn tốt đẹp hơn


for you and for me and the entire human race.

cho bạn, cho tôi và cho cả loài người

 

There are people dying, if you care enough for the living,

Có những người đang chết, nếu bạn quan tâm đủ cho cuộc sống

 

make a better place for you and for me

tạo ra một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi 

 

There are people dying, if you care enough for the living,

Có những người đang chết, nếu bạn quan tâm đủ cho cuộc sống

 

make a better place for you and for me

tạo ra một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi   

 

There are people dying, if you care enough for the living,

Có những người đang chết, nếu bạn quan tâm đủ cho cuộc sống

 

make a better place for you and for me

tạo ra một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi   

 

Make a better place.

Hãy tạo ra một nơi chốn tốt đẹp hơn

 

Make a better place.

Hãy tạo ra một nơi chốn tốt đẹp hơn  

 

Make a better place.

Hãy tạo ra một nơi chốn tốt đẹp hơn 

 

Heal the world we live in;

Hãy hàn gắn thế giới chúng ta đang sống ở trong

 

save it for our children.

che chở nó cho con cháu chúng ta

 

Heal the world we live in;

Hãy hàn gắn thế giới chúng ta đang sống ở trong


save it for our children.

che chở nó cho con cháu chúng ta

 

Heal the world we live in;

Hãy hàn gắn thế giới chúng ta đang sống ở trong 

 

save it for our children.

Bảo vệ nó cho con cháu chúng ta

 

Heal the world we live in

che chở nó cho con cháu chúng ta ;

 

save it for our children.

Hãy bảo toàn nó cho con cháu chúng ta 

 

HQ

Follow us

HUY QUANG PIANO