"Tôn giáo quyết định văn hoá mà văn hoá thì quyết định tính cách dân tộc; tính cách dân tộc lại quyết định số phận dân tộc"

Tướng Lưu Á Châu 

Follow us

HUY QUANG PIANO