Có một bạn viết:


The fantastic thing about this video is that it's not just good because she's 10. And it's not just good because she's dealing with autism and ADHD. It's good because it's good - really good. Sensational in fact. She has wonderful natural phrasing and she delivers those words with more wisdom and soul than most professional recording artists. Honestly

Điều tuyệt vời về video này không chỉ hay bởi cô bé 10 tuổi. Và nó hay bởi cô bé đang đối diện với căn bệnh tự kỷ. Điều đó hay bởi nó hay, thực sự hay. Gây xúc động thực sự. Cô bé có sự diễn đạt tự nhiên tuyệt vời và cô truyền đi những câu chữ với sự khôn ngoan và có hồn hơn hầu hết những nghệ sĩ thu âm chuyên nghiệp. 


Thực sự là vậy !

 

Xem link sau:

 

https://www.youtube.com

 

 

"A Hallelujah Christmas"

 

(originally by Leonard Cohen)

 


I've heard about this baby boy

Tôi đã nghe về Con trẻ này

Who's come to earth to bring us joy

Người đến thế gian để mang cho chúng ta niềm hân hoan

And I just want to sing this song to you

Và tôi chỉ muốn hát bài ca này cho bạn

It goes like this, the fourth, the fifth

Nó như thế này, bậc 4, bậc 5

The minor fall, the major lift

Điệu thứ hạ, điệu trưởng tăng

With every breath I'm singing Hallelujah

Với mỗi hơi thở, tôi hát Ngợi khen Jahweh - Đức Chúa Trời tôi

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Ngợi khen Jahweh !!!


A couple came to Bethlehem

Một đôi vợ chồng đã đến Bethlehem

Expecting child, they searched the inn

Họ đang mong chờ một Con trẻ, họ tìm nơi

To find a place for You were coming soon

Để trú chân bởi Con Trời sắp giáng sinh

There was no room for them to stay

Và đã không có phòng cho họ ở

So in a manger filled with hay

Vậy, trong máng cỏ đầy rơm

God's only Son was born, oh Hallelujah

Con độc nhất của Chúa trời đã sinh, ôi Ngợi khen Jahwew - Đức Chúa Trời tôi

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Ngợi khen Jahwew !!!


The shepherds left their flocks by night

Những kẻ mục đồng rời bỏ bầy cừu trong đêm

To see this baby wrapped in light

Để nhìn Con trẻ quấn trong hào quang

A host of angels led them all to You

Những thiên thần đã dẫn tất cả họ đến với Con trẻ

It was just as the angels said

Như là các thiên thần đã nói

You'll find Him in a manger bed

Các ngươi sẽ tìm thấy Ngài trong máng cỏ

Immanuel and Savior, Hallelujah

Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta - Immanuel, Đấng Cứu chuộc, Ngợi khen Jahweh 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Ngợi khen Jahweh , Hallelujah !


( Chú thích: Immanuel = Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta )


A star shown bright up in the east

Một ngôi sao sáng lên phía đông

To Bethlehem, the wisemen three

Ba kẻ thông sáng đến Bethlehem

Came many miles and journeyed long for You

Từ nơi xa đã đến với Ngài

And to the place at which You were

Và đến nơi mà có Con trẻ

Their frankincense and gold and myrrh

Hương Trầm, vàng và dầu thơm của họ

They gave to You and cried out Hallelujah

Dâng lên cho Con trẻ và hát vang Ngợi khen Jahweh

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Ngợi khen Chúa Trời !


I know You came to rescue me

Tôi biết Ngài đã đến để cứu tôi

This baby boy would grow to be

Con trẻ này sẽ lớn lên

A man and one day die for me and you

Một ngày, một Người sẽ chết cho tôi và bạn

My sins would drive the nails in You

Tội lỗi của tôi sẽ bị đóng đinh cùng Chúa tôi

That rugged cross was my cross, too

Thập tự xấu xí cũng là thập tự của tôi

Still every breath You drew was Hallelujah

Mỗi hơi thở Chúa tôi là sự Ngợi khen


Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Ngơi khen Chúa, Ngợi khen Chúa !

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah


Hallelujah !

 

 


 

Tạm dịch bởi Huy Quang - Piano

Follow us

HUY QUANG PIANO